Gladys I. Swanson

Richfield, Minnesota

Poems of Gladys I. Swanson