alexis karpouzos

9 April,1967 -Athens -Greece

TAKE MY HAND: ALEXIS KARPOUZOS

Take my hand.
We will walk.
We will only walk.
We will enjoy our walk without
thinking of arriving anywhere.
152 Total read