Venus Khoury-Ghata

1937 / Bsharri / Lebanon

Popular Poems