Tarafah ibn al Abd

543 - 569 / Bahrain

Popular Poems