Omar Khayyam

1048–1131 / Nishapur / Iran

Poems of Omar Khayyam