Mercy Warren

1728 - 1814 / Boston / United States

Popular Poems