Jabra Ibrahim Jabra

1919 – 1994 / Bethlehem / Palestine

Popular Poems