Hyam Plutzik

1911 - 1962 / New York / United States

Popular Poems