Helen Urda Smith

Pahnerton and Kunkletown, PA, USA

Poems of Helen Urda Smith