Gavrila Romano Derzhavin

14 July 1743 – 20 July 1816 / Kazan

Popular Poems