Emma Lazarus

22 July 1849 – 19 November 1887 / New York City / United States

Popular Poems