Bai Juyi

772–846 / Taiyuan, Shanxi

Popular Poems