Carl Sandburg

6 January 1878 – 22 July 1967 / Illinois

Poems of Carl Sandburg